داستان جذابیت پارسای زخمی
تیر ۰۱

یکی از شاگردان ملانصرالدین پرسید: تمام استادان گویند که گنج روح، چیزیست که باید در تنهائی کشف شود. پس چرا ما با همیم؟

ملانصرالدین پاسخ داد: با همید چون جنگل همیشه نیرومندتر از درختی تنهاست. جنگل رطوبت هوا را تامین می کند، در مقابل توفان مقاوم تر است و به باروری خاک کمک می کند.

شاگرد گفت : اما چیزی که یک درخت را مقاوم می کند ریشه است. و ریشه ی یک درخت نمی تواند به ریشه درخت دیگری کمک کند.

ملانصرالدین در جواب گفت: جنگل همین است. هر درخت با درخت دیگر متفاوت است، هر درخت ریشه ای مستقل دارد. راه آنانی که می خواهند به خدا برسند همین است: اتحاد برای یک هدف و همزمان آزاد گذاشتن هر یک اعضای گروه تا به شیوه ی خود تکامل یابد.

Share/Save/Bookmark


نظر بدهید

Free counter and web stats